• 02822444747/0986 048 525

Kỹ sư xây dựngKỸ SƯ

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANSAI
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANSAI
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 11/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:SHIZUOKA
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:THÁNG 10/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:26/11/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:NAGOYA
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:05/10/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ-CƠ ĐIỆN-CÔNG NGHỆ Ô TÔ

KỸ SƯ CƠ KHÍ-CƠ ĐIỆN-CÔNG NGHỆ Ô TÔ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:NAGOYA
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:25/08/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ-CƠ ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HÓA

KỸ SƯ CƠ KHÍ-CƠ ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HÓA

 • Số lượng:1 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 09/2018
KỸ SƯ CN THỰC PHẤM, CN HÓA HỌC

KỸ SƯ CN THỰC PHẤM, CN HÓA HỌC

 • Số lượng:4 NỮ
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:29/08/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANSAI
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:10/10/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:5 NAM
 • Nơi làm việc:GUNMA
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:10 Nam, Nữ
 • Nơi làm việc:VÙNG TOHOKU, KANSAI
 • Lương:176000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:01/11/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:1 NAM
 • Nơi làm việc:SAITAMA
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:13/09/2018