• 0286 274 0024/0986 048 525

Nhận Nữ sinh viên năm 3, năm cuối khoa tiếng Nhật, thực tập tại công ty. Hỗ trợ phụ cấp.