• 02822444747/0986 048 525

Kỹ sư xây dựngKỸ SƯ

KỸ SƯ CÔNG TRÌNH

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ, CƠ KHÍ, CƠ ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:7 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

KỸ SƯ CƠ KHÍ CƠ ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

 • Số lượng:3 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, HÓA HỌC

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM, HÓA HỌC

 • Số lượng:5 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:3 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:20 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:29/11/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:TOKYO, NAGOYA, HYOGO
 • Lương:161000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ - CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ - CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:GUNMA
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ CƠ KHÍ

KỸ SƯ CƠ KHÍ

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:20 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:29/11/2018
KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

KỸ SƯ KHỐI NGÀNH ĐIỆN

 • Số lượng:20 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:OSAKA
 • Lương:210000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:29/11/2018
KỸ SƯ XÂY DỰNG

KỸ SƯ XÂY DỰNG

 • Số lượng:2 NAM
 • Nơi làm việc:HYOGO
 • Lương:200000 yên/tháng
 • Ngày tuyển:11/12/2018
KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ - CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ

KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ - CƠ KHÍ - CƠ ĐIỆN TỬ

 • Số lượng:5 NAM, NỮ
 • Nơi làm việc:VÙNG KANTO
 • Lương:180000 YÊN/THÁNG
 • Ngày tuyển:THÁNG 12/2018